ក្រុមហ៊ុន
PETRA OIL
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
BEST IN INDUSTRY
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Chemicals & Petro-Chemicals
Apply to this position

SALES MANAGER

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Petra Oil: Currently, we are looking for a Sales Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Represent our company, with a comprehensive understanding of our offerings
  • Research consumer needs and identify how our solutions meet them
  • Achieve company objectives through effective planning, setting sales goals, analyzing performance data, and projecting future performance
  • Generate leads, and build and nurture client relationships
  • Create and execute a strategic sales plan that expands customer base and extends global reach

ការធ្វើការរាយការណ៏

  • HEAD OF THE DEPARTMENT

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

7 + YEARS OF EXPERIENCE IN BITUMEN SALES

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 31 March 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22