ក្រុមហ៊ុន
C M Machinery Pte Ltd
អាជីវកម្ម
Engineering Services
អាស័យដ្ឋាន
Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$2000 - $3500
លេខកូដការងារ
Cheso1611
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Engineering Services
Apply to this position

Sales Manager

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • To develop new customers for business growth and customer satisfaction.
 • Plan and carry out sales activities to achieve sales target.
 • Provide product recommendation and solution to new customers.
 • P&L management

ការធ្វើការរាយការណ៏

Director and Assistant Director

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum Degree
 • At least 5 years of working experience in Industrial Sales.
 • Experienced Engineer or Technical in repair & servicing the Injection Moulding and Tooling Machines may also encourage to apply.
 • Self-motivated, independent, results oriented, initiative and able to work under pressure and multi-tasking
 • Good interpersonal skills.
 • Able to speak in English.
 • How to apply
 • Interested applicants please send your resume (Included expected salary & employment history) to vincentcheso@gmail.com. Only shortlisted candidates will be notified.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 18 December 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22