ក្រុមហ៊ុន
Cheso Machinery
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1500 - $3500
លេខកូដការងារ
CMPL1711
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Engineering Services
Apply to this position

Sales Manager

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • To develop new customers for business growth and customer satisfaction.
 • Plan and carry out sales activities to achieve sales target.
 • Provide product recommendation and solution to new customers.
 • P&L management

ការធ្វើការរាយការណ៏

To Director

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • At least 5 years of working experience in Machinery or Industrial Sales.
 • Experienced Engineer or Technical in repair & servicing the Injection Moulding and Tooling Machines may also encourage to apply.
 • Self-motivated, independent, results oriented, initiative and able to work under pressure and multi-tasking
 • Good interpersonal skills.
 • Able to speak in English.
 • How to apply
 • Send your resume (included expecyed salary & Employment history) to vincentcheso@gmail.com.
 • Only shortlisted candidates will be notified.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22