ក្រុមហ៊ុន
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
អាជីវកម្ម
Telecommunications
អាស័យដ្ឋាន
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
SM-8017-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

Sales Manager, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD: currently, we are looking for a candidate in the position Sales Manager, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

❖ Responsible for Area or Branch sales or business development
❖ Coordinate Vice-President on setting up sales tactics
❖ Manage area sales team with daily management and target setting
❖ Actively develop VIP customer and follow up and maintain the key customer
❖ Finish the monthly, quarterly and yearly collection target assigned
❖ Update the market feedback of responsible area, coordinate with Vice President on sales strategy and product design adjustment for the area
❖ Responsible for promotion implementation of the area
❖ Coordinate on promotion design with Vice President for the area
❖ Coordinate other departments’ work implementing in the area
❖ Perform other assignments from reporting Vice President

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer / English / Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

❖ Over 4 years team management experience or over 2 years team management experience in telecommunications industry
❖ Over 6 years sales experience or over 3 years working experience in telecommunications industry. ISP or other telecom operator working experience is preferred
❖ At least diploma graduated or telecommunications education background in need
❖ Fluent Chinese is a must, knowing Khmer is preferred
❖ Understand and know how to work with system and application
❖ Proven ability of management skill and team work
❖ Proven quality working under pressure and willingness of new challenges

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 07 September 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22