អាជីវកម្ម
Retail
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Add: No. 1159, National Road No.2, Commune of Chak Angre Leu, District of Mean Chey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$1000
លេខកូដការងារ
LS01
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

Sales & Marketing

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Live Space Design, Furniture & Living Solution Co.,Ltd: Currently, we are looking for a Sales and Marketing Staff.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop company's business and offering the best service to customer
 • Respond on the daily product display, Advertisement through all company’s social application channel or other advertisement method’s preparation work
 • Well prepare daily product information and selling price or promotion and other condition for presentation to customer. in order to reach the dealing work
 • Handling on the customer is question and be ready to provide solution to customer on time. in order to reach the customer’s satisfaction
 • Prepare daily, weekly, required customer feedback or related report to superior
 • Be ready on daily individual working performance to commit for outstand duty achievement
 • Be ready to handling on the monthly shift day arrangement’s work
 • Be ready and commitment on overcome the obstacle by setting the high Ambition for the outstanding working performance accordingly
 • High commit for the good manner to customer and others. Respect and follow company’s internal rule and regulation
 • Other Task will be assigned and report direct to Sale Supervisor and Shop Manager

ចំនួនក្រុមការងារ

50

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • General Manager.

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year and above with related field of Furniture and Electronic Appliance.

កំរិតនៃការអប់រំ

Associate Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

1. English
2. Chinese
3. Other is a plus

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Working Rank      :  Base-Level  
 • Experience           : Beginner is accepted
 • Knowledge           : presentation, interior design idea and well practical to designing software etc...
 • Computer             : Able to Ms. Office Tools
 • Languages           : Able to Speaking, Writing, Reading, in English, Chinese or Cantonese and others is priority consider
 • Education             : High School Graduated and above is Accepted
 • Personality           : Honesty, Responsibility, Neat, and be able to handle multi task with flexible self-arrangement

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 July 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22