ក្រុមហ៊ុន
Druchem Company Limited
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#P2-094-2, Phnom Penh Special Economic Zone, National Road 4, Sangkat Boeng Thum 3,
Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$350
លេខកូដការងារ
SMR-8693-0620
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
Apply to this position

Sales/ Medical Representative

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Druchem Company Limited: Currently, we are looking for a Sales Representative/ Medical Representative. Must be talkative and initiative to sell products.

ចំនួនក្រុមការងារ

5

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃភាសា

Khmir, English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22