ក្រុមហ៊ុន
Sofa Design Center
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$300-$400
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Trading
Apply to this position

អ្នកឯកទេសផ្នែកលក់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SOFA Design Center import an European upholstery furniture. We deliver professional advice in our furniture store located in Sen Sok (opposite entrance to Makro) or in site, in Customer house. We are looking for an energetic and proactive Sales Officer, to join our team!

 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Consultancy service for Customers
 • Presenting furniture
 • Actively looking for Customers
 • Replying for inquiries

 

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Experience is an asset but is NOT a must! If you have natural sales skills, you are more than welcome.

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English- good both oral and written
Khmer- very good- both oral and written

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Experienced in sales or with sales skills
 • An energetic, friendly type of person with initiative
 • 'I can do it' - both in promise and execution
 • Sales experience is an asset
 • Logical thinking
 • Active listening
 • Very good spoken English (both oral and written)
 • Very good Khmer (both oral and written)
 • Basic computer skills (Word, Excel, Google tools)
 • Experience in sale (furniture, luxury goods or real estate) is an asset
 • More information available: 096 488 51 88

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 07 September 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22