ក្រុមហ៊ុន
Druchem Company Limited
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#P2-094-2, Phnom Penh Special Economic Zone, National Road 4, Sangkat Boeng Thum 3,
Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$400
លេខកូដការងារ
SS-8694-0620
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
Apply to this position

Sales Supervisor

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Druchem Company Limited: Currently, we are looking for a Sales Supervisor.

ចំនួនក្រុមការងារ

5

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

5 years

កំរិតនៃភាសា

Khmir, English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Experience in Pharma Marketing.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 July 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22