ក្រុមហ៊ុន
Sofa Design Center
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$300 - $400
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Plus commission
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Salesperson

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

We are looking for an energetic and proactive salesperson, to join our team in the showroom! We import upholstery furniture from Europe. We run a furniture store located in Sen Sok (opposite entrance to Makro) and visit Customers on-site, providing interior design advice.
 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Consultancy service for Customers
 • Presenting furniture
 • Actively looking for Customers
 • Replying for inquiries

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Experienced in sales or with sales skills
 • An energetic, friendly type of person with initiative
 • 'I can do it' - both in promise and execution
 • Sales experience is an asset
 • Logical thinking
 • Active listening
 • Good spoken English (both oral and written)
 • Very good Khmer (both oral and written)
 • Basic computer skills (Word, Excel, Google tools)
 • Experience in the sale (furniture, luxury goods, or real estate) is an asset
 • More information available: 096 488 51 88

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 09 September 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22