ក្រុមហ៊ុន
Khmer Ceramics Fine Art Center
អាស័យដ្ឋាន
#0207 River Road, Treang Village, Khum Slorkram
17251 Siem Reap – Angkor – Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
ចំនួនប្រាក់ខែ
$175 - $350
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
All legal advantages; training and tuition in your field; Yearly increasing; Nssf; insurance. We plan on long-term careers with possibility for salary to evolve regarding your abilities, motivation and involvement.
លេខកូដការងារ
S-8199-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

អ្នកលក់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកលក់គឺត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំនិងជាជំនួយការដល់អតិថិជនដែលបានអញ្ញើញមកហាងរបស់យើង។ បុគ្គលិកផ្នែកលក់ក៏មានការទទួលខុសត្រូវក្និងការផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាបិអតិថិជន។ សូមអនុវត្តនូវកម្មវិធិនិងដំណើការរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យបានល្អតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អតិថិជននិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទីផ្សារ។ ការងារនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Greet customers and determine what each customer wants or needs
 • Open and close cash registers, performing tasks such as counting money, separating charge slips, coupons, and vouchers, balancing cash drawers, and making deposits
 • Maintain knowledge of current sales and promotions, policies regarding payment and exchanges, and security practices
 • Compute sales prices, total purchases and receive and process cash or credit payment
 • Maintain records related to sales
 • Recommend, select, and help locate or obtain merchandise based on customer needs and desires
 • Answer questions regarding the store and its merchandise
 • Describe merchandise and explain use, operation, and care of merchandise to customers
 • Ticket, arrange and display merchandise to promote sales
 • Prepare sales slips
 • Place special orders or call warehouse to find desired items
 • Clean shelves, counters, and tables
 • Provide high standard of service to all customers at all times

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2-5 years

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Student (Undergraduate & Graduate)

កំរិតនៃភាសា

Khmer (native)
English language proficiency.
Other language(s) is/are an advantage.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor Degree or lower degree accepted if at least 3 years' experience in similar position
 • Outgoing personality, confidence and ability to work under pressure
 • Autonomous and pro-active with customer focus and strong communication skills
 • Problem solving & organizing skills
 • Team player and positive personality

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22