ក្រុមហ៊ុន
Maersk
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
VTrust Tower- 7th floor, No. Plot A, Street 169, Phum 12, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
To be discussed
លេខកូដការងារ
DF-885000
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
Apply to this position

Senior Business Development Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Damco Freight Forwarding

"Transform your expertise into valuable solutions with Damco Freight Forwarding". Damco is at the forefront of offering competitive, honest and reliable freight forwarding solutions. At all times we remain close to the beating heart of our customers no matter how big or small they are. With over 2,000+ people in over 40+ countries, we operate as a family network and are known for uncomplicating the complicated to provide effective and valuable solutions for our customers. For more information: https://www.damco.com

Appetizer

This position is under Damco Freight Forwarding. The “Senior Business Development Manager” (SBDM) is a commercial customer-facing role that has overall responsibility for the commercial and financial development of a defined Customer portfolio, within a defined geographical scope. The purpose of the role is to deliver planned levels of Additional and New Business Actual GP from existing and targeted customers. The SBDM will be expected to build and leverage internal relationships to facilitate result delivery.

We offer

i. Results orientation
ii. Improved commercial and leadership capabilities
iii. Interaction within the broader Area for best practice sharing
iv. Creating a network within the global organization
v. Understand market and customer drivers
vi. Improve understanding of how best to generate profit for DAMCO


Moreover, you will expand your customer network and enrich your market and product knowledge while enhancing the DAMCO's leadership position and contributing to the continued success of the organization.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Accountable for delivery of the Actual GP Additional Business and Contract Renewal targets for the assigned Existing Customer portfolio, and New Business / Spot targets from New customers, through the sale of mainly Damco standard products (with the focus on selected trade lanes), whilst simultaneously introducing and developing opportunities with Premier Plus customers to sell Damco approved products
 • Accountable for the implementation and compliance of all relevant approved commercial ‘ways of working’ blueprints and all associated tools, including (where relevant) Account Management plans and Pursuit Plans, to continuously drive results from Existing and New Premier Plus Customers
 • Accountable for developing customer relationships beyond merely transactional decision-makers, identifying senior decision-makers may bring the customers’ strategies to life
 • Accountable for supporting the resolution of customer issues, including interventions with customers to resolve escalated issues
 • Accountable for also ensuring commitments to volumes are met (with proactive interventions in the event of deviation from agreements, and renegotiations thereafter, where necessary)
 • Accountable for ensuring that standard and non-standard solutions sold are fully scoped and have robust pre and post sales engagement and commitment from internal pursuit team members, enabling flawless execution of the sold value proposition. All contracts and agreements for each customer solution to be vetted and authorised by all respective signatories from both internal and external parties, in line with Damco corporate guidelines, policies, procedures and ethics
 • Accountable for ensuring that IOP/SOP’s / contracts / agreements for all customers within the Premier Plus portfolio are comprehensively documented, maintained and appropriately communicated to all relevant Damco and external parties

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1-year sales experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Chinese, Khmer, English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • 2 years + in a customer facing sales role, ideally within the logistics industry, and preferably with 1 year as a BDM
 • A good understanding of logistics and forwarding products, solutions, pricing and terminology, in the local market
 • Understands the competitive landscape and can adjust approaches to customers as a result · Proven track record of targeting, pursuing and winning large opportunities, through both personal and collaborative selling efforts, in tendered and non-tendered environments
 • Strong presence and ability to communicate / present / consult with ‘C’ level decision makers
 • Proven track record in a matrix, multi-cultural organization, building strong relationships and networks both locally and internationally
 • Well-developed communication, persuasiveness, influencing and presentation skills
 • Has strong needs evolution and questioning skills
 • Demonstrable ability to handle most common customer objections
 • Strong negotiation skills
 • Resilient, tenacious and persistent
 • Self-Motivated and performance driven
 • Numerate and analytical
 • Fluency in English and local language
 • Chinese-Speaking is a PLUS!

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22