ក្រុមហ៊ុន
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
អាជីវកម្ម
Logistics
អាស័យដ្ឋាន
33-34, 2nd Floor, Room 203, St. 114, Sangkat Monorom, Khan 7 Makara, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500 - $600
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Petrol, Cell Card
លេខកូដការងារ
SE-8209-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Logistics & Transportation
អាជីវកម្ម
Logistics
Apply to this position

Senior EOM

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Arrow Shipping Agency Co., Ltd: currently, we are looking for a candidate in the position Senior EOM.

Job Scope:

 • To manage Equipment operation and payment

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • To close discharge list and check  DFUL  for KOS / PNH in DCS
 • To generate agency commission in VMS DCS PNH / KOS
 • To create VOC manual PO as system not process
 • To create PO as any cost not key in system
 • To generate generic proforma # for SOC storage, bundle PC cntr, difference lolo
 • To release MT to customer (under export by sea,rental units and land service.)
 • To update EMS all depot once empty keep for export at PNH depot and Phanomphen port
 • To removed soft error from EMS all cntr export
 • To issue trucking order under CIF PNH under clearance at KOS then send to vendor for arrange truck
 • To create COC & SOC JIS  for CIF PNH ans Pnh empty back to KOS port
 • To issue drop empty drop advice letter for PNH port services at O'lair & Union
 • To check Trucking billing, Port billing and Kamsap billing before passing to account dept
 • To follow up and chasing for long stay at cnee
 • To survey for container damaged then submit report to document dept
 • To calculate rental days with DCS SLOT-SLOR then pass to docs to issue invoice send customer
 • To sale old units
 • To control seals
 • To send invoice TPC to customer
 • To cross check demurrage collection from port with our demurrage data, then pass through account side for issuing invoice to SOC agencies then sign for check and verify in endorsed on invoice to process payment

ចំនួនក្រុមការងារ

1

ការធ្វើការរាយការណ៏

Reporting to Country Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least 2 years of experiences in Equipment Operation.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English, Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Good experiences in operating Equipment and payment in Shipping industry
 • Good command of English and Khmer
 • Ability to increase productivity and drive operation target
 • Good team player and good mindset
 • Willing to work hard under pressure

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 30 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22