ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures Plc
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#B2-033, Street Koh Pich, Borey Charktumuk City, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Probation 400-600USD, confirmed 500-1000 USD
លេខកូដការងារ
SMA-8002-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

full time

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures Plc: currently, we are looking for a candidate in the position Senior Mobile Application UI/UX Designer (1 post).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop intuitive, usable, and engaging interactions and visual designs for mobile
 • Provide strategic thinking and leadership
 • Collaborate with cross-functional teams throughout the design process
 • Participate in the development process from definition, through design, build, test, release, and maintenance
 • Stay abreast of UX trends and look for creative ideas and inspiration in parallel analogous worlds
 • Research and track advancements in mobile application design patterns
 • Break any design problem down into viable actionable chunks and solve them with clarity and precision
 • Staying in the loop and on top of the latest standards, changes, trends in the mobile design field
 • Design application frameworks for use across the multiple products
 • Build high-level user interfaces using rapid prototyping methodologies
 • Constantly find ways to improve design and development practices

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Experience 2-4 years of experience design work
 • Strong graphic design skills, with a good understanding of typography, intuitive layouts and palate development
 • Excellent understanding of user-experience design for mobile and the web, technology trends,demonstrable design skills, and ability to relevant work
 • Proven ability to deliver high quality designs to customers
 • A team player who can easily adapt in a rapidly changing environment
 • Expert level skills in Photoshop, In vision App, UX Pin and other relevant design tools
 • Deep understanding of Apple’s human interface design guidelines, Android design and other mobile platform designs, including Google’s material design

**How to Apply:
Interest candidate should submit application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: below / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22