ក្រុមហ៊ុន
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
អាជីវកម្ម
Logistics
អាស័យដ្ឋាន
33-34, 2nd Floor, Room 203, St. 114, Sangkat Monorom, Khan 7 Makara, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000-$1500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Mobile phone
លេខកូដការងារ
SE-8205-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Logistics & Transportation
អាជីវកម្ម
Logistics
Apply to this position

Senior Sales Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Arrow Shipping Agency Co., Ltd: currently, we are looking for a candidate in the position Senior Sales Executive.

Job Scope:

 1. Generate incremental volume and maximizing margin contribution to the overall network
 2. Generate incremental SOC /COC /NVOCC volume & MPT target set by Liner Management , HQ
 3. Perform market studies / research on new trade and business

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 1. To provide service for customer (Quotation, Check Shipment detail, Sailing schedule & other…..)
 2. To follow up daily booking SOC & COC
 3. Weekly update projection both COC & SOC to HQ-Trade for all vessel RBC2/RSK7,8/RCX2 service
 4. Provide a satisfactory solution to the client’s complaint if any
 5. Daily sales call planning and visiting including new prospect
 6. To promote and find out more outbound/inbound volume
 7. To check inbound customer and send Sale Lead to POL for secure booking
 8. To chase long stay container / payment for SOC/COC
 9. To update WMR/MMR/SPT to country Manager
 10. File quotation COC & SOC
 11. Coordinate with Partners, HQ for feeder space, mother vessel and forecast
 12. To update outbound COC & SOC forecast in Service Forecast Monitoring
 13. To updating weekly & monthly SOC & COC Report
 14. Assist document dept for servicing customer when required
 15. To follow up the document and container receivable for COC & SOC with Operation
 16. Keep monitoring and updated competitors activities & rate to sales teams & HQ-Trade
 17. Liaise / co-ordinate with HQ-Trade Team, Location Head and Region Heads on matters pertaining to New Services / deployment, re-deployment, potential Joint Services, Slots Exchanges, Sales / Purchase of fixed slots arrangement
 18. Ensure that customers' needs are met in order to achieve highest revenue possible without compromising the Policy of RCL
 19. Conduct regular sales calls and visits to foster good customer relations
 20. Follow-up on outstanding payment and ensure collection

ចំនួនក្រុមការងារ

20

ការធ្វើការរាយការណ៏

Location Head / Country Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At 2 years experiences in Sales, Customer Services, Marketing, Business Development

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English, Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Good expereinces in Sales & Marketing in Shipping industry
 • Good command of English and Khmer
 • Ability to increase and drive sales target and expand market
 • Good team player and good mindset
 • Willing to work hard under pressure

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 30 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22