ក្រុមហ៊ុន
AnyMind Group
អាស័យដ្ឋាន
17/F Prince Phnom Penh Tower, No.445, St Monivong Blvd (93), Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
SSMAE-9046-1020
ប្រភេទនៃការងារ
Creative & Design
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
Apply to this position

មន្រ្តីរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

AnyMind Group: We are seeking an experienced, cheerful, and energetic talent to join our team in Phnom Penh, Cambodia as a Senior Social Media Admin Executive. You’ll contribute to a high growth team in a business that is experiencing rapid growth. The successful candidate will have a strong consulting mindset, good knowledge of social media platforms, and a proven track record of delivering results in a fast-paced environment.

 

 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Planning & managing of creative content
  • Make & edit creative contents (Banner, Video) by photoshop, Illustrator, Premiere
  • Operations of Social Media account (Facebook, Instagram, YouTube)
  • Making a good relationship with customer through our Social Media account

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Bachelor’s Degree in any discipline
Excellent command in both written/spoken English and communication skills
2+ years of experience in digital advertising agencies or ad tech companies
Experience in communicating with clients directly to maintain good relationships
Proficiency in Microsoft Office
Cheerful, self-initiative, good team player, and able to work under pressure in a fast-paced environment

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Bachelor’s Degree in any discipline
  • Excellent command in both written/spoken English and communication skills
  • 2+ years of experience in digital advertising agencies or ad tech companies
  • Experience in communicating with clients directly to maintain good relationships
  • Proficiency in Microsoft Office
  • Cheerful, self-initiative, good team player, and able to work under pressure in a fast-paced environment

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 23 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22