ក្រុមហ៊ុន
Plus-Medi Pharma Co.,Ltd
អាជីវកម្ម
Healthcare
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Khan Dangkor
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$200-$300
លេខកូដការងារ
PMP-JRA-0002
ប្រភេទនៃការងារ
Installation, Maintenance & Repair
អាជីវកម្ម
Healthcare
Apply to this position

អ្នកបចេ្ចកទេសផ្នែកបរិក្ខាពេទ្យ (1 តំណែង)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Plus-Medi Pharma Co.,Ltd: currently, we are loooking for a candidate in the position Service Technician (1 post).

  • Join in installation, Maintenance and repair Medical equipment
  • Goods delivery and operation training to end-users
  • Cooperate with Sales and Marketing team

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

• Technician in Electronic/Electric/Mechanic
• Basic reading and writing in English
• Work experience is an advantage

កំរិតនៃការអប់រំ

Associate Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22