ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500
លេខកូដការងារ
SGS-8471-0420
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

social group specialist/ 社群运营

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd, Currently, we are looking for a social group specialist/ 社群运营.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • រួសរាយរាក់ទាក់,សកម្មនឹងមានការប្រស្រ័យទាក់ទងល្អ
  • ចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង(Community Tools)គ្រប់ប្រភេទយ៉ាងស្ទាត់
  • អាចចាប់យកអ្វីថ្មីបានឆាប់នឹងចូលចិត្តរៀនពីអ្វីដែលថ្មី
  • អាចនិយាយ,ស្តាប់នឹងអាននៅភាសាអង់គ្លេសនឹងខ្មែរបានល្អ
  • អាចធ្វើការងារក្រៅម៉ោងនឹងពេញម៉ោង,ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតជាចំបង

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • ទទូលបន្ទុកការងារប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងនឹងបម្រើសេវាកម្មដល់Groupអ្នកប្រើប្រាស់App
  • ទទួលបន្ទុកផ្នែកResearchនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់អតិថិជនតាមរយៈPhoneនឹងOnlineឬមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត។ប្រមូលនៅមតិយោបល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់រួចធ្វើការFeed Backនៅបញ្ហាទាំងនេះ
  • ចូលរួមអនុវត្តន៍Message Marketingនឹងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ
  • Fluently in english and khmer

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22