ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$300-$500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Holidays: 22days/ Year
Yearly Increasement, NSSF, Annual Party, Annual Trip, KPI reward
Salary range: 300$-$500
Other benefits: $30-$50 + %10 of performance
លេខកូដការងារ
20-01-20
ប្រភេទនៃការងារ
Editorial, Communication & Writing
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
Apply to this position

អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញសង្គម

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: currently, we are looking for a candidate in the position Social Network App controller, the main challenge is to make the application project working to be popular in Cambodia and reaching the KPI that set by the direct manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Assist to promote our chatting APP to let more people to know it and use it, to improve influence and attention
 • To manage chatting group and responsible for posting and review interesting video
 • Plan and execute activity plans, increase interaction with users to let them post more interesting video
 • To actively participate in the implementation of online and offline activities of the platform
 • To develop other social network website

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Must be fluent with English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Familiar with social media like Facebook, Messenger, Instagram and so on, with certain number of followers is preferred
 • Bachelor degree or above
 • Good at English & Khmer speaking & writing
 • Love and be open to new things
 • Strong sense of teamwork
 • Familiar with microsoft office

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 31 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22