ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
ក្រុមហ៊ុន
Hattha Kaksekar Limited
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
ITRM-8799-0720
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Specialist, IT & Digital Risk Management (01 post.)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Specialist, IT & Digital Risk Management.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop & update IT & Digital Risk Management policy and framework.
 • Develop & update IT & Digital Risk Management procedure.
 • Involve with UAT & risk assessment with new/change system before launching.
 • Manage the implementation & execution of IT & Digital Risk Management framework.
 • Perform IT & Digital risk identification, risk mitigation, assessment, monitoring, control, and reporting.
 • Involve with DRP Testing.
 • Develop & provide training to all staff to build IT risk culture.
 • Assist operational risk & fraud management unit to develop any system.
 • Coordinate of BCP testing by annually with critical function and Operational risk team.
 • Ensure that “IT & Digital Risk Management” meet the relevant regulatory requirement.
 • Suggest any recommendation/solution for IT risk mitigation.
 • Prepare monthly/quarterly IT & digital risk report.

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Head of Operational Risk & Fraud Management

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor Degree or Master Degree in Computer Sciences, IT Engineering, Information Technology, Risk, Finance and Banking, Economics, or related field.
 • Work experience in different areas of the institution or bank at least 3 years related to Banks and Financial Institutions with at least 2 years of work experience in IT security, IT Audit, MIS or other IT fields.
 • Highly acquainted with computer system and program such as MS. Word/Excel/Power Point, email, internet and core banking system.
 • Excellent command Khmer and English.
 • Excellent analytical, problem solving, communication skill, and relationship skill.
 • Understanding of financial/banking business operation
 • Demonstrable experience with developing or implementing IT risk management framework, including compliance and monitoring program or related field.
 • Proven ability to work across different areas of IT risk management, compliance or related.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 August 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22