ក្រុមហ៊ុន
ALDO Phnom Penh
អាជីវកម្ម
Beauty & Fashion
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Street 208, Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$400-$600
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Salary: from 400$ + monthly bonus
- Stable environment
- Travel training
- Team building activities
លេខកូដការងារ
SM-8701-0620
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
Human Resources
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Trading
Beauty & Fashion
Education
Apply to this position

អ្នកគ្រប់គ្រង​ស្តុក

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Achieve the budgeted sales objectives by providing an exceptional Retail sales & service experience
 • Completes store operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
 • Maintains store staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
 • Maintains store staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
 • Identifies current and future customer requirements by establishing rapport with potential and actual customers and other persons in a position to understand service requirements.
 • Ensures availability of merchandise and services; maintaining inventories.
 • Execute good marketing programs in compliance with Brand guidelines; organize display and merchandising of products .

ចំនួនក្រុមការងារ

10

កំរិតនៃការអប់រំ

Certification

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

- Good English (speaking & writing) of Vietnamese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum 2 years experience at supervisory level or equivalent, and experience in retail or service oriented industry preferred
 • Passion for fashion
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Energetic team player with the ability to lead teams
 • Strong selling skills and experience in a management role in a retail environment
 • Effective leadership and ability to manage a team with the desire to integrate with the team, listen to the voice of your team member, and generate fresh and innovative ideas.
 • Able to multi-task and work under pressure, accepting long working hours and occasional travel for business.
 • Good in English/ Vietnamese communication

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 July 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22