ក្រុមហ៊ុន
BroadFar(SHANGHAI)LTD
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$ 1500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
1. Provide free dormitories for employees;
2. Provide transportation to and from get off work;
3.entitle to performance based bonus.
ប្រភេទនៃការងារ
Manufacturing, Production & Operation
អាជីវកម្ម
Manufacturing
Apply to this position

អ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

1.Ensure execution of all standard planning processes in the responsible Operation Center and lead the factory team in achieving product availability by continually improve the quality and timeliness of factory planning & capacity reliability, product transfer execution, order confirmation, production and shipping accuracy and provide efficient and effective solutions to requests from the customers. 2.Coach, train and influence the factory planning team’s competency level by training and increasing their understanding of NUSO raw material and finished goods shipment planning processes. 3.Act as the coordinator with a China-based supply chain management team and support key function such as custom declaration, certificate of origin application, material delivery planning.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

1.Drive the day to day production management of the responsible Operation Centers in ensuring that planning directions and priorities are executed to best satisfy customer demands while taking into consideration all possible manufacturing constraints. 2.Monitor and communicate factors likely to impact delivery performance and drive improvement actions plan with the various stakeholders in the responsible Operation Centers. 3.Collaborate closely with the factory business/material purchasing department to identify bottlenecks and complexities and provide corrective actions to improve the all suppliers' delivery performance. 4.Responsible for verification of the responsible factories’ overall planning reliability, specifically in the area of order confirmation, delivery date accuracy, and shipping/invoicing accuracy.

ការធ្វើការរាយការណ៏

Supply Chain Director

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

University and at least 3-4 years of relevant business experience, with some relevant managerial experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Good verbal and written English and Cambodian communication skills, and Chinese language skill is a plus

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

1.University and at least 3-4 years of relevant business experience, with some relevant managerial experience 2.Experience in supply planning, production, and/or logistics preferred. 3.Good verbal and written English and Cambodian communication skills, and Chinese language skill is a plus 4.Proficiency with standard software applications (Word, Excel, PowerPoint.) 5.Interpersonal and customer service skills Please contact me with e-mail:zhuping@broadfarglobal.com

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 December 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22