ក្រុមហ៊ុន
BroadFar(SHANGHAI)LTD
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Kandal
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
1. Provide free dormitories for employees;
2. Provide transportation to and from get off work;
3.entitle to performance based bonus.
ប្រភេទនៃការងារ
Manufacturing, Production & Operation
អាជីវកម្ម
Trading
Apply to this position

អ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Currently, we are looking for a Supply Chain Senior Coordinator.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Accept the customer's orders and inquiries, confirm the delivery dates with the factory, and deliver qualified products on time;
 • Coordinate with related departments of the factory to arrange productions in time and track productions;
 • Arrange shipments according to orders’ requirements;
 • Cooperate with company Finance to manage materials and inventory;
 • Manage the timely delivery of local suppliers;
 • Ensure the normal operation of production equipment;
 • Sending the samples to customers according to Sales instructions;
 • Cooperate with Equipment’s need to manage spare parts;
 • Coordinate with local government departments to meet the needs of the company.

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Supply Chain Director.

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3-4years。

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Good verbal and written English and Cambodian communication skills, and Chinese language skill is a plus。

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • University and at least 3-4 years of relevant business experience, with some relevant managerial experience
 • Experience in supply planning, production, and/or logistics preferred.
 • Good verbal and written English and Cambodian communication skills, and Chinese language skill is a plus
 • Proficiency with standard software applications (Word, Excel, PowerPoint.)
 • Interpersonal and customer service skills.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22