ក្រុមហ៊ុន
Business Oriental Co.ltd
អាស័យដ្ឋាន
5th floor, Diamond Twin Tower, Koh Pich, Phnompenh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500-$2000
លេខកូដការងារ
TS-8613-0520
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Retail
Telecommunications
Apply to this position

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកបន្ទាន់ 15 Telesales

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Ready Hot Clients Data who order products on our website (you no need to find customers for us)
  • Just need call to clients for confirming their order and make UPSELL
  • Each Telesale calls to 20-100 clients / day

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 Year Experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Associate Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • 1 year Sale experience
  • High Responsibility on Data security and your work
  • Education Level: from 12/12
  • Can sit long time a day to make many calls to our clients
  • Microsoft office, can use computer
  • Male/Female from 24 - 29 years old

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 01 August 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22