ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
T-8070-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Translation & Interpretation
Apply to this position

Translator

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd. Very Urgent !! 1. Translator

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  1. Transfer and edit articles from Cambodian or Chinese news website
  2. Assist our Chinese Editors to translate articles
  3. Responsible for reporting breaking news during night shift

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1year experience up

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Student (Undergraduate & Graduate)

កំរិតនៃភាសា

-Fluency in Chinese
-Fluency in English is a plus

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  1. Good at Chinese & Khmer speaking & writing
  2. Under 30 years old, bachelor degree
  3. Have media working experience is preferred
  4. Eager to learn, honest
  5. Willing to work at night shift is preferred
  • Any interested please contact the HR department
  • Location: #No 20, 1st Floor, Sangkat Boeung Kork 1, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 31 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22