ក្រុមហ៊ុន
Aperia Solutions Cambodia
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
50-200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
FED-8157-0120
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Developer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Aperia Solutions Vietnam: currently, we are looking for a candidate in the position Front End Developer (ReactJS).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop templates and prototype base on UI/UX designs
 • Implement user interface for web applications using ReactJS and/or Angular
 • Collaborate across departments and teams in all software development phases to ensure implementation is aligned with the requirements of project
 • Participate in Unit Testing to ensure the all requirements are met

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃភាសា

Native in Khmer and English communication

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

** Qualifications:

 • Bachelor's Degree or higher, major in IT, Computer Science
 • Solid English communication skills in both written and verbal
 • Knowledgeable about the software development life cycle (Waterfall, Agile)

** Experience:

 • At least 1 year of experience as a Frontend Developer
 • Expertise in JavaScript libraries and frameworks including ReactJS and/ or AngularJS
 • Experience in HTML5, CSS and JavaScript
 • Previous working experience with code versioning tools such as Git, Jenkins, Maven is a plus

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22