ក្រុមហ៊ុន
Aperia Solutions Cambodia
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
50-200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
PM-8159-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Aperia Solutions Vietnam: currently, we are looking for a candidate in the position Project Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Coordinate all aspects of a project throughout software development process
 • Provide and review estimation based on project requirement
 • Review work packages and schedule to implement on-time deliverable with high quality
 • Trace project status, achievements, timings, risks, open issues, etc.
 • Communicate project status and issues with management team and US team
 • Mentor and provide guidance to project members
 • Involve in defining and improving internal process

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Native in Khmer and fluent in English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree or above, with major in Computer Science, Information Technology or related fields
 • At least 5 years of experience in software development project of full life cycle
 • At least 2 years of experience in project manager or team leader role
 • Strong experience in project planning, tracking, requirement management, risk management and communications management
 • Language: Advanced skills in English communication (reading, writing, speaking, and listening)
 • Possess good technical background
 • Team-oriented, self-motivated
 • Experience in process improvement is a plus

*** Including your expected salary and earliest possible starting date with your cover letter is really appreciated

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22