ក្រុមហ៊ុន
Aperia Solutions Cambodia
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
50-200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
SBA-8155-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Fulltime

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Aperia Solutions Vietnam: currently, we are looking for a candidate in the position Software Business Analyst.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • • Main point of contact for day-to-day operations, requests, issues and escalations between VN Team and US stakeholders/clients for assigned projects. 
 • • Collaborate across departments and teams in all software development phases to ensure all parties are aligned with the requirements of the project. 
 • • Engage and discuss on requirements gathering and analyzing with US stakeholders/clients.
 • • Develop user stories, requirements specifications and other necessary documentations. 
 • • Participate in User Acceptance Testing to ensure the business requirements are met. 
 • • Apply strong business analysis skills and user centric mindset to bring out a user-friendly and value-maximized product. 

***Candidates should provide the expected salary, the date he/she can start working in the resume or application letter.

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Native in Khmer and fluent in English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

Qualifications:

 • Bachelor's Degree or higher, major in IT, Computer Science, Information System
 • Any additional certification or training in Business Analyst or Product Owner
 • Excellent English communication skills in both written and verbal 
 • Knowledgeable about the software development life cycle (Agile, Waterfall)

Experience:

 • At least 4 years of experience as a Business Analyst or Product Owner
 • Good skill and expertise in requirements discovery
 • Advanced skill in using suitable tools for business modeling, drawing business flows/diagrams
 • Experience in influencing and collaborating with developers, testers, project managers and UX/UI designers
 • Experience in owning product and working cross-functionally with development teams to manage the day to day activities
 • Experienced with UI/UX, and with a user centric mindset or understanding
 • Experience with financial technology is a plus
 • Having knowledge and able to understand technical design and technical details with common technologies (SQL, ASP.NET, MVC,...) is a plus

Attributes:

 • Team Player 
 • Pro Active 
 • Detail Oriented
 • User Centric 
 • Able to work under high pressure

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 14 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22