ក្រុមហ៊ុន
SOPHIYA Travel & Tours
អាស័យដ្ឋាន
#216B, St. 63, Boeung Keng Kang1, Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia – PO Box. 871.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
VS-7057-0419
អាជីវកម្ម
Tourism
Apply to this position

Visa Specialist

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SOPHIYA Travel & Tours is looking for a Visa Specialist.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Bachelor degree in Tourism or relevance
  • At least 2years experience in tourism industry or relevance field
  • A demonstrable interest in travel
  • Knowledge of key holiday destinations
  • Knowledge of airline booking system (Sabre, Galileo, Amadeus…) is preferable
  • Knowledge of computer application Microsoft office
  • Good command in English language; Chinese language is preferable
  • Excellent interpersonal & communication skills
  • Organizational skills

Remarks: Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 18 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22