ក្រុមហ៊ុន
Shanak's Restaurant
អាស័យដ្ឋាន
No. 172, Street 13 Preah Ang Eng, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$350-$400
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
ប្រាក់ខែខ្ពស់ / High Salary - Good environment
លេខកូដការងារ
W-7832-1019
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Food & Beverages
Apply to this position

អ្នកទទួលភ្ញៀវ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Shanak’s restaurant is looking for an experience waitress or waiter.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Good English-speaking skills and writing basics are a requirement
  • The restaurant is in process of being registered and will propose an insurance for its employees in the coming month
  • Working hours 10 a.m. to 3:30 p.m. and 5:30 p.m. to 10:30 p.m. From Monday to Saturday
  • The first month we propose USD 350, if the candidate is satisfying the salary will then be USD 400
  •  Basic knowledge of wine service will be assessed during the interview

ការធ្វើការរាយការណ៏

 

 

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 or 2 years

កំរិតនៃភាសា

Speak good english and khmer.. Can write basic English..

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22