ក្រុមហ៊ុន
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
អាជីវកម្ម
Food & Beverages
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#327, Street 1015, Sen Sok, 12101
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
W-8304-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Food & Beverages
Apply to this position

Waiter/Waitress

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SOVANNAPHUMI RESTAURANT & LOUNGE: We are looking for a skilled Waiter or Waitress to take orders and deliver food and beverages to our customers.

The right Waiter/Waitress uplifts the dining experience for customers. We are looking for someone who will have the patience, personality and perseverance to thrive in this role. Waiter/Waitress responsibilities include greeting and serving customers, providing detailed information on menus, multi-tasking various front-of-the-house duties and collecting the bill. If you are able to perform well in fast-paced environments, we’d like to meet you. To be a successful Waiter or Waitress, you should be polite with our customers and make sure they enjoy their meals. You should also be a team player and be able to effectively communicate with our Kitchen Staff to make sure orders are accurate and delivered promptly.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Providing excellent wait service to ensure satisfaction
 • Taking customer orders and delivering food and beverages
 • Making menu recommendations, answering questions and sharing additional information with restaurant patrons
 • Prepare tables by setting up linens, silverware and glasses
 • Up-sell additional products when appropriate
 • Making sure to take accurate food and drinks orders
 • Serve food and drink orders 
 • Check dishes and kitchenware for cleanliness and presentation and report any problems
 • Arrange table settings and maintain a tidy dining area 
 • Deliver checks and collect bill payments
 • Carry dirty plates, glasses and silverware to kitchen for cleaning

ចំនួនក្រុមការងារ

25-30

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

No experience required but must be willing to learn with positive attitude.

កំរិតនៃការអប់រំ

Some High School Coursework

កំរិតនៃភាសា

Khmer, good or basic English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Attentiveness and patience for customers
 • Excellent presentation skills
 • Strong organizational and multitasking skills, with the ability to perform well in a fast-paced environment
 • Active listening and effective communication skills
 • Team spirit
 • Flexibility to work in shifts
 • Excellent communication skills (Khmer & good/basic English)
 • Friendly, polite, confident, fast learner and willing to learn new things
 • Proactive – always finds productive things to work on without being asked

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22