ក្រុមហ៊ុន
Aperia Solutions Vietnam
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
WD-8149-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Web Developers (Asp.net MVC)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Aperia Solutions Vietnam: currently, we are looking for a candidate in the position Web Developers (Asp.net MVC).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Analyze & discuss with Business Analyst to clarify requirements from US
 • Provide technical approach before implementation & Make detail plan for requirement
 • Implement daily tasks & investigate issues from US & support members to complete their tasks with highest quality
 • Do unit-test & cross test
 • Follow up working processing & report to managers
 • Lead a team if you are strong technical & management (a team can consist of 3-7 members)
 • Research & training issues, technical

ការធ្វើការរាយការណ៏

Web Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

1. Technical requirements

 • At least 2 years experience in ASP.NET MVC
 • Experience with React, KendoUI is a plus
 • Use efficiently technology: AJAX, LinQ, Lambda Expressions
 • Well understanding of Web Services, WCF, Web API
 • Excellent in understanding and using Best Practices and Design Patterns
 • Good at understanding and implementing stored procedure in Microsoft SQL Server

2. Working skills

 • Good communication skills with team
 • Careful, meticulous
 • Minimize bugs, issues while implementing
 • Good skills in English

***Candidates should provide the expected salary, the date you can start working in the resume or application letter.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22