ក្រុមហ៊ុន
Appen
អាស័យដ្ឋាន
12131 113th Ave NE Suite #100
Kirkland, WA, Seattle 98034-6944
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee / Freelance
ពេលវេលាធ្វើការ
Part time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
IA-8338-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Translation & Interpretation
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Work from Home - Internet Analyst

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Appen is seeking candidates in different countries and languages for exciting work-from-home opportunities! These opportunities range from simple surveys that can be completed in less than one hour to on-going projects that last for months or longer. 

Looking for  for an online and part time job as an internet analyst and based on your skills and background.

 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • perform basic tasks online such as doing survey, providing feedback on search results, advertisements and web page content

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

High School Student

កំរិតនៃភាសា

English, Native Cambodian, Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • We look for a variety of skill sets, from those who use social media regularly to candidates who have college degrees in linguistics.
  • Native Cambodian speakers
  • self-motivated and internet savvy

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 30 September 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22