ក្រុមហ៊ុន
VTS Logistics
អាជីវកម្ម
Logistics
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Street 2004
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Logistics
Apply to this position

ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

VTS Logistics: Currently, we are looking for a Account Assistant Manager (Chinese Speaking).

ការធ្វើការរាយការណ៏

  • General Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Main Duties and Responsibilities
Reconciliation AR/ AP
Maintain the business relationship with existing customers
Sustaining business with the key account customers
Liaise with strategic partners to ensure successful partnership
Protect the company's value by keeping information confidential


Reporting to
Direct Manager
Experience Required
Job Requirements
- Bachelor’s or Master’s degree in Accounting, Finance, or related field.
- Proficiency in Microsoft Advance Excel and QuickBooks
- At least 2 years Working experience
- Strong management, leadership and communication skills.
- Good in Chine​se English speaking

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer, English, English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 14 April 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22