ក្រុមហ៊ុន
The Body Shop
អាជីវកម្ម
Retail
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
CASA by Meridian, Orient Tower 2nd Floor, Unit A01 - 01 No. 1, Harvard Street Phnom Penh, 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
W-8830-0720
ប្រភេទនៃការងារ
Logistics & Transportation
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

WAREHOUSE/ INVENTORY EXECUTIVE

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The Body Shop: Currently, we are looking for a WAREHOUSE/ INVENTORY EXECUTIVE.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

Inbound Inventory Handling:

 • Receive stocks based on monthly schedule. Perform quantity, quality and shelf life checks & reports accordingly.
 • Organize stocks into racks and shelves with FIFO (First in First out) procedure.
 • Perform stocks labeling & Bundle / Gift Set assembling, upon request.

Outbound Inventory Handling (From WH to Stores & Ecommerce):

 • Process inventory orders from business units, namely Stores (weekly/fortnightly delivery) and Ecommerce (daily orders), and other request based on business requirements.
 • Pick and pack based on singles unit into cartons. Prepare shipping documents / invoices with each outbound.
 • Coordinate loading and delivery process with delivery partners. Supervise the stocks receiving process at destination, for delivery to store.

General Inventory Management:

 • Manage stocks segregation upon request, for example separate stocks for Ecommerce or reserved for a paid order.
 • Diligently manage stocks’ quantity, quality and shelf-life.
 • Record all stocks movement into company Enterprise system. Provide data & photo reports as and when required.
 • Monthly stock take.
 • Active SKU Count: est. 500
 • WH Inventory Volume (Singles): est. 50,000
 • WH Inventory Volume (Packs): est. 9,000
 • Stocks Type: Cosmetics / Beauty / Personal Care
 • Checking & confirming monthly WH rental & delivery invoice.
 • Monitoring monthly stock inventory’s result, including manual batch code tracker to maintain healthy stock holding.
 • Assisting monthly inventory report.
 • Monitoring complaints from shops about damaged/lost/QC products for further action (to use as testers and submit claims to product department (if any))
 • Setting up date & informing WH about new shop opening schedule & task list.
 • Tracking of Products in Shipments:
 • Monitor shipment and stocks arrival. Manage and liaise with freight forwarder for approval on duties and ensure shipment is cleared within timelines including processing of NOT forms and other related documents needed.
 • Manage and liaise with warehouse on shipment receiving.
 • Check price against order for every shipment and inform accounts on any discrepancies.
 • Highlight qty discrepancies and urgent stock situations to APO & take necessary actions to rectify the situations.

ចំនួនក្រុមការងារ

5-10

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Marketing & Commercial

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Diploma required
 • 2+ years’ warehouse experience
 • Must possess an understanding of safety rules for warehouse work
 • Ability to lift up to 20 Kg at a time unassisted
 • Good computer skills
 • Self-motivated and well-organized

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22