ក្រុមហ៊ុន
Suncity Group Commercial Consulting Limited
អាជីវកម្ម
Tourism
Hospitality
អាស័យដ្ឋាន
Alameda Dr.Carlos D’Assumpcao No.263, 12 Andar M-P, Edif.China Civil Plaza, Macau.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
GSO-6617-1118
អាជីវកម្ម
Tourism
Hospitality
Apply to this position

(Senior) Guest Services Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Suncity Group is one of Asia's leading VIP services and entertainment conglomerates. Adhering to the spirit of "Innovation with diversity, strive for success", the Group keeps improving over the years and serves the guests with a range of high-end entertainments. The scope of its business covers tourism, film production, concert and event planning, food and beverage, luxury goods, auction, management and consultancy services for integrated resorts, finance, real estate development and so on. As a Macau's enterprise, Suncity Group has been dedicated to promoting the entertainment worldwide as to bring Macau and the Group toward a brand-new page. Currently, I am looking for a (Senior) Guest Services Officer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Handle all daily bookings (Including: Hotel Rooms, Air tickets, Ferry Tickets, Helicopter Tickets, Limousine, Restaurants, Tickets…etc)
  • Answer the VIP guest inquiries in a timely and professional manner
  • Anticipate and address guest’s service needs
  • Handle the guest’s bills and process payments
  • Peform other job task assigned by supervisor
  • Perform other services (including: picking up/delivering hotel room keys, mobile phone charging, luggage storage…etc)

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Work experience with hotel or booking

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃភាសា

Proficiency in English and Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Understanding Chinese computer input method
  • Proficient in MS Office software application

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 23 January 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22