ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
AHS-8020-1219
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

Admin & HR Supervisor 1 post

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd. Very Urgent!!!! 1. Admin & HR Supervisor (1 post).
 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 1. Formulation and revision of company staffing quota
 2. Organize  recruitment timely according to the needs of various departments
 3. Formulation, revision, implementation and interpretation of personnel management system
 4. Examination and management of personnel appointment and removal, attendance, performance appraisal, reward and punishment, vacation, relocation and other matters
 5. Formulation and implementation of employee education and training plans
 6. Maintenance and promotion of employee relations
 7. Investigation and treatment of employees' violation of company rules and dereliction of duty
 8. Formulation and management of salary and benefits
 9. According to the staff assessment, reward and punishment measures, carefully handle the assessment, reward, punishment, promotion and other matters of the staff members, and strive to handle fairness and reasonableness
 10. The establishment, supervision and implementation of the rules and regulations of Admin&HR department, as well as the supervision and management of daily affairs

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year up

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

-Chinese
-English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 1. Educational requirements Administrative management, human resources management and other majors, college degree or above
 2. Professional knowledge received training in system administration, human resource management and other related knowledge
 3. Work experiences have more than 5 years of administrative  human resource level management experience
 4. Skills:
  1. Familiar with daily management such as administration,  human resource  and logistics
  2. Able to independently draft various documents and rules and regulations
  3. Familiar with the six modules of human resources management, responsible for the company's corporate culture construction and corporate image publicity
  4. Good at communication, strong understanding and adaptability
  5. Have strong overall planning, planning and coordination capabilities
  6. Have strong affinity, execution and a high sense of responsibility, and the ability to instruct and train subordinates
  7. Familiar with administrative departments] procedures
  8. Familiar with local labor laws
  9. Other job-related abilities
 • Any interested please contact HR department
 • Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22