ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000
លេខកូដការងារ
HR-8514-0420
ប្រភេទនៃការងារ
Human Resources
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

Admin & HR Supervisor (ចេះភាសាចិន)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology: Currently, we are looking for an Admin & HR Supervisor (ចេះភាសាចិន).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Formulation and revision of company staffing quota
 • Organize recruitment timely according to the needs of various departments
 • Formulation, revision, implementation and interpretation of personnel management system
 • Examination and management of personnel appointment and removal, attendance, performance appraisal, reward and punishment, vacation, relocation and other matters
 • Formulation and implementation of employee education and training plans
 • Maintenance and promotion of employee relations
 • Investigation and treatment of employees' violation of company rules and dereliction of duty
 • Formulation and management of salary and benefits
 • According to the staff assessment, reward and punishment measures, carefully handle the assessment, reward, punishment, promotion and other matters of the staff members, and strive to handle fairness and reasonableness
 • The establishment, supervision and implementation of the rules and regulations of Admin&HR department, as well as the supervision and management of daily affairs

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

-Chinese
-English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Administrative management, human resources management and other majors, college degree or above
 • Received training in system administration, human resource management and other related knowledge
 • Have more than 5 years of administrative human resource level management experience
 • Familiar with daily management such as administration, human resource and logistics
 • Able to independently draft various documents and rules and regulations
 • Familiar with the six modules of human resources management, responsible for the company's corporate culture construction and corporate image publicity
 • Good at communication, strong understanding and adaptability
 • Have strong overall planning, planning and coordination capabilities
 • Have strong affinity, execution and a high sense of responsibility, and the ability to instruct and train subordinates
 • Familiar with administrative departments] procedures
 • Familiar with local labor laws
 • Other job-related abilities

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 31 May 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22