ក្រុមហ៊ុន
The Body Shop
អាជីវកម្ម
Retail
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
CASA by Meridian, Orient Tower 2nd Floor, Unit A01 - 01 No. 1, Harvard Street Phnom Penh, 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ចំនួនប្រាក់ខែ
$200-$400
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Attractive commission
លេខកូដការងារ
BC-8842-0820
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

Beauty Consultant

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The Body Shop: Currently, we are looing for a Beauty Consultant. 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • To demonstrate commitment to company values in all shop activities
 • To actively participate in all organized campaigns
 • To openly volunteer and support all community programs where needed
 • To ensure that customer service is the top priority within the shop
 • To ensure that all selling steps are followed to the fullest so as to maximize customer care
 • To handle each case of customer product enquiry/concern promptly and positively
 • To develop and maintain good relations with customers
 • To actively suggest ways and means of improving our customer service and care standards
 • To cooperate fully with management and colleagues at all times to ensure smooth running of the shop operations
 • To maintain a positive attitude towards all work and related activities
 • To ensure that all rules, regulations, policies and regulations are followed at all times
 • To develop a sense of team spirit and problem-solving attitude towards the achievement of work and personal goals
 • To confidently and effectively deal with any work conflicts that may arise
 • To be willing to give and receive feedback from fellow colleagues in efforts to improve overall work performance
 • To be willing to help out at other shops as and when the need arises
 • To be willing to transfer out to other shops when the need arises
 • To actively seek to improve selling techniques
 • To be aware of the sales targets set and to make all efforts within the shop to try to achieve these targets through customer service and product knowledge
 • To make suggestions on how to promote products so as to improve sales
 • To be aware of all merchandising standards so as to maintain proper display of products
 • To be fully aware of all shop promotions and to provide feedback on the effectiveness of these promotions
 • To operate the POS system as and when required maintaining high standards of accuracy, integrity and customer service
 • Follow correct procedures when it comes to customer returns and exchanges
 • To ensure that all merchandising and housekeeping standards are followed and maintained  at all times
 • To ensure that bays are cleaned on a regular basis and that all products are correctly positioned
 • To ensure that feedback is given when stock levels are low and need to be ordered
 • To replenish stocks as and when necessary
 • To help in the receiving of stocks as and when requested by management
 • To ensure that all storage areas and cupboards are maintained properly and all products are stored accordingly
 • To co-operate during window changes so as to ensure a smooth changeover

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • maintain an open communication channel with colleagues and superiors
 • constantly seek to improve one’s knowledge and skills through training
 • participate actively in training sessions in the classroom and at the shop floor
 • minimize wastage and ensure that company property is kept in good condition
 • maintain alertness in all possible security risks
 • be flexible and undertake other duties which may be required
 • participate as an effective team member

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 31 July 2022


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22