ក្រុមហ៊ុន
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
អាជីវកម្ម
Telecommunications
អាស័យដ្ឋាន
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Kampong Speu
Banteay Meanchey
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
CS-7887-1119
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

Customer Service Agent, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh/Poipet/Sihanouk Ville

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD: currently, we are looking for a candidate in the position Customer Service Agent, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh/Poipet/Sihanouk Ville.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

❖Attracts potential customers by answering product and service questions; suggesting information about other products and services
❖Opens customer accounts by recording account information
❖Maintains customer records by updating account information
❖Resolves product or service problems by clarifying the customer's complaint; determining the cause of the problem; selecting and explaining the best solution to solve the problem; expediting correction or adjustment; following up to ensure resolution
❖Maintains financial accounts by processing customer adjustments
❖Recommends potential products or services to management by collecting customer information and analyzing customer needs
❖Prepares product or service reports by collecting and analyzing customer information
❖Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
❖Ensure customer satisfaction and provide professional customer support
❖Other tasks from manager

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer / English / Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

❖At least 2 or 3-year experience
❖Excellent listening and questioning skills, combined with the ability to interact confidently with clients to establish what the problem is and explain the solution
❖Problem solving skills and strong customer focus
❖Good communication in Khmer, English and Chinese speaking a must

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 01 June 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22