ក្រុមហ៊ុន
Maersk
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
VTrust Tower- 7th floor, No. Plot A, Street 169, Phum 12, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
CSM-8406-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
Apply to this position

Customer Service Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Maersk: The role of the Country Customer Service Manager within the Customer Service organisation is to lead, guide and shape his/her team. This includes being fully responsible (and accountable) for the performance of the team, including the customer experience being delivered, the quality of process execution / improvement and the coaching and personal development of the individual staff members within the team.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Formulate and execute the local customer service strategy in order to deliver on the global and local targets and priorities
 • Take an active part in developing the local commercial strategy and contribute actively to the area/global Customer Service strategy
 • Maintain a dynamic and scalable customer service organization in which resources are managed effectively and efficiently
 • Cultivate customer relationship and listen to the voice of customers.
 • Drive continuous improvement, monitor performance against established KPIs and targets; take corrective actions as required
 • Is accountable to own, create, maintain and test a business continuity plan for critical customer processes across products.
 • Drive all aspects of Commercial intelligence within the team and share knowledge to other teams. This includes driving customer and industry knowledge within the customer service organisation

កំរិតនៃភាសា

Fluent in English - verbal & written

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum 2 years experience in managerial role
 • Industry experience (internal and external)
 • Commercial experience (sales or customer service)
 • Capability to drive change
 • People management skills
 • Strong interpersonal, communication skills

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 10 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22