ក្រុមហ៊ុន
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
អាជីវកម្ម
Telecommunications
អាស័យដ្ឋាន
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
DHM-7962-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Human Resources
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

Deputy HR Manager, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD: currently, we are looking for a candidate in the position Deputy HR Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop, implement, writing, monitor HR regulation/policies and disciplinary procedures for internal process
 • Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues
 • Employee leaves, OT and attendance management system
 • Update staff turnover & Organization Chart
 • Develop talent acquisition strategies and hiring plans. Oversee the recruitment process
 • Maintain pay plan and benefits program including payroll management
 • Nurture a positive working environment
 • Oversee and manage a performance appraisal system that drives high performance
 • Assess training needs to apply and assist in employee retention and development
 • Ensure legal compliance throughout human resource management
 • Labor and compliance documents (Quota, work permit, employee handbooks, etc.)
 • Communicate with external partners, agency, and Ministry
 • Work closely with others Head Dept. and Headcount Recruitment
 • Perform other tasks assigned by manager and top management

កំរិតនៃភាសា

Khmer / English / Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proven working experience as Senior or Assist HRM
 • People oriented and results driven
 • Experience in full-cycle recruiting, sourcing and employment branding
 • Proficient in the use of social media and job boards
 • Experience in attendance and OT management
 • Competence to build and effectively manage interpersonal relationship at all levels of the Company
 • A degree in Human Resource or related field

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 03 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22