ក្រុមហ៊ុន
Maersk
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
VTrust Tower- 7th floor, No. Plot A, Street 169, Phum 12, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
To be discussed
លេខកូដការងារ
MA-229699
ប្រភេទនៃការងារ
Administrative & Clerical
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
Apply to this position

Document Operations Associate

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The Operations Associate will be responsible for planning & executing operational activities related to Sea Operations involving all the file management & operations activities post-booking.

The incumbent has to act as the owner of the job file and will also be responsible for creating & updating of shipping documents & Customer Invoices in the system.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Ensure Bill Apply Certificate of Origin is provided to Customer timely and accurately
 • Send draft Freight Cargo Receipt (FCR)/ House Bill of Lading (HBL) to the customer for verification
 • Confirm carrier bill of lading in accordance with SOP (Standard Operations Procedure) requirement
 • Amend FCR/HBL/ Master Bill of Lading (MBL) if required and prepare the final FCR/HBL/MBL
 • Properly manage the file and ensure the correct version is saved as necessary for the future usage
 • Input Original FCR/HBL reference number in a timely and accurate manner and inform to counter for printing and issuance
 • Closely follow up with customer for document submission as required by the client
 • Ensure the document is checked, verified, sort and count accurately before upload/dispatch to the client
 • Timely send DNN (Document Delay Notice) as per clients requirement
 • Drive closure for any outstanding tasks/issues
 • Problem-solving by involving/communicating with relevant stakeholders to ensure we all aware and know what action to be taken from each function
 • Submit pre-alert to the destination
 • Liaise with Customer Service in case of any missing information/ input

ចំនួនក្រុមការងារ

8

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year of work experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English + Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Fresh graduate / Bachelor degree holder in Business Administration or any discipline
 • At least 1 years’ experience in Operations / Customer service teams in the freight forwarding sector is preferable
 • Comprehensive English communication
 • Good computer literate especially Microsoft Excel and Microsoft Outlook
 • Dynamic, rigorous, open-minded, highly committed and timely manner
 • Good team player and interpersonal skill
 • Well organized when working under pressure

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 28 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22