អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
FO-8393-0320
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Fleet Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide.

We are looking for a Fleet Officer who will be based in Warehouse to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Assist Fleet Manager in the recruitment of quality drivers
 • Develop efficient driver schedules
 • Assist and Manage drivers (in the absence of Fleet Manager)
 • Register and license all vehicles under fleet management
 • Assist Fleet Manager to find a way to cut costs and maximize profits
 • Assist Fleet Manager to develop strategies for greater fuel efficiency
 • Maintain details records of vehicle servicing and inspection
 • Schedule regular vehicle maintenance to ensure operational efficiency
 • Ensure strict servicing and maintenance times to minimize downtime and maintain schedules
 • Monitor driver’s behavior and ensure a high level of customer service
 • Utilize GPS system to monitor drivers and track vehicles

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Degree in Logistics/Transportation, accounting or related fields
 • At least 1-year experience in logistic/transportation, accounting or related fields
 • Experience in the transportation industry
 • Outstanding organizational skills
 • Analytical mindset and good problem-solving skills
 • Quantitative ability
 • Attention to detail
 • Exceptional interpersonal skills
 • Excellent written and verbal communication

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 10 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22