ក្រុមហ៊ុន
Borey Bunly
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$350-$500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
1- Basic Salary
2- Bonus
3- Annual Leave
4- Traditional holiday
5- Other leave follow Cambodia labor law
ប្រភេទនៃការងារ
Administrative & Clerical
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions
 • Establish HR standard and procedures
 • Manage recruiting and employee testing program
 • Continually evaluates compensation policies and procedure
 • Maintain and updates HR policy on the regular basis
 • To establish the Human Resources Dept. objectives, plans, budget, and policies
 • Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs
 • Continuously develop and revise human resources policy and other regulations on a timely basis to ensure they are reflecting to need and compliance with Cambodian Labor Law
 • Manage the HR filings both documents to ensure that those documents are filed and entries properly and privately
 • Ensure the accuracy of the salary, compensation, and staff’s benefits by reviewing payroll and relevant reports and they are paid promptly
 • Prepare compensation and benefit reports analysis
 • Follow up to synthesize and appraisal data
 • Other tasks as assigned by management

ចំនួនក្រុមការងារ

3 people

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • HR Admin Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Khmer
English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in Human Resources Management and other related fields
 • Good command of Khmer and English
 • Computer literate (Ms. Word & Excel) and internet must be required
 • At least 2-year experience in HR job
 • Be able to operate finger print system would be an advantage
 • Flexible, dynamic, analytical and able to make good judgment self-motivated
 • Be honest, patient; follow the instruction from the superior
 • Strong interpersonal, team building and negotiation skills
 • Good at communication skill
 • Able to work under pressure, independently as well as in team

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 July 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22