ក្រុមហ៊ុន
JCMNippon Private LTD
អាជីវកម្ម
Construction
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
JCM Building 7th Floor, #51, Street 271, Sangkat Pshar Derm Thkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000-$1500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
-13th moths salary '
- Insurance
- Annual Leave 18day, PH, Special Leave, Sick Leave
- Working 5.5 days
- Annual Family Trip
លេខកូដការងារ
HM-7816-1019
ប្រភេទនៃការងារ
Human Resources
អាជីវកម្ម
Construction
Apply to this position

HR Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

JCMNippon Private LTD: currently, we are looking for a candiate in the position HR Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

***Human resources planning & staffing:

 • Leading and directing the human resource team to deliver a comprehensive HR service to the business
 • In consultation with other managers anticipate future staffing requirements in line with strategic plans
 • Manage the implementation of Company’s recruitment policy
 • Manage staff induction and probation in line with Company’s policy
 • Perform salary and benefits survey on an annual basis in cooperation with Management Team.Employee evaluation, capacity development and training
 • To identify training needs with each department and suggestion training to the growth
 • Measuring employee satisfaction and identifying areas that require improvement
 • Performance management: coaching managers on performance management issues and processes
 • Ensure that cross organization training and development programs are put in place
 • Ensure that the performance management procedure is followed
 • Oversee the organization’s HR development priorities, including skills audit
 • Implementing the training and development agenda; identify areas that need attention and improvement
 • Recruitment and retention: managing talent and succession planning; taking overall responsibility for recruitment activity and campaigns

***Supervision and management:

 • Line manages HR staff as appropriate, including performance appraisals etc
 • Provide technical management to staff with HR functions
 • Government relations
 • Represent Company at the Ministry of Labour in pursuit of Company interests
 • Liaise with authorities to secure permissions and permits as necessary
 • Secure necessary government approvals as required (e.g. work permits etc)
 • Work with management and legal adviser to resolve serious HR related issues with authorities

***Employee relations:

 • Employee relations, including managing absence, disciplinaries, grievances and sickness
 • Provide leadership to staff in relation to HR, ensuring compliance with Company’s approved policies and procedures
 • Ensure that all staff are aware of policies and procedures in place. -Act as focal point for all initial queries from staff regarding policies and procedures
 • Monitor and advise on disciplinary and grievance matters in accordance with Company’s policies and procedures
 • Negotiations with employees regarding wage
 • Other task will assigned by CEO

ចំនួនក្រុមការងារ

3

ការធ្វើការរាយការណ៏

Report to CEO

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

5 Years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Executive (Department Head, VP,...)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor’s degree of Human resources management, Business administration or any other related function
 • Able to work under pressure to meet deadline
 • 3-8 years HR & Admin experience in supervisory level
 • Fluent in English, Mandarin and Khmer (local language)
 • Knowledge of Human Resource functions
 • Knowledge of Cambodian Labor Law
 • Good command of English language and presentation skill
 • Able to motivate and inspire people -Good manner person and strong commitment
 • Strong analytical skills and systems expertise including data manipulation in Excel and various HRIS systems
 • Familiar with the local law, can establish good relationship with the government & labor union
 • Strong leadership skill and able to communicate with all walks of people

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 30 November 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22