ក្រុមហ៊ុន
MJQ Education PLC
អាជីវកម្ម
Education
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
#11A, St. 402, Sangkat Tumnup Teuk, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
IO-8341-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Secretary & Executive Assistant
Administrative & Clerical
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

Information officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Mengly J. Quach Education is one of the leading companies in Cambodia. With successful growth
and expansion of the company, we are looking to strengthen our workforce. Currently, we are seeking for a Information Officer who will be in charge of responding with answering with multi-line phone system, Supporting operations by supervising staff; planning, organizing help customer to register AiiLC, AIS, Computer and TOEFL Prep course. Prepare report, Check staff report and other document. Take care of all staff and problem.

  

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Answering to in person and multi-line phone system
 • Know about customer’s need
 • Input the information from student test and take code number
 • Help candidates to register AiiLC, AIS, GCP, Computer and TOEFL Preparation course
 • Receive in-document form other entities and submit it to Administrative Department
 • Receive CVs and process it to Administrative Department
 • Help Candidates to register for TOEFL iBT and send the candidate’s name to TOEFL Administrative officer and Finance team
 • Help Candidates to make ID card (old and new)
 • Collect money from Registration form (Students who wish to take placement test
 • Prepare daily financial report of the student ID and submit to the Bursar every evening. (Money received from student request new ID card)
 • Compile statistics of test taker, visitors asking and generate reports daily and monthly and send via email
 • Input CV in to file share for HR department
 • Input visitors asking information in to information report
 • Compile student writing test by monthly
 • Write monthly and Term report and send via email
 • Keep the front desk area & lobby clean and well-organized

ការធ្វើការរាយការណ៏

Head Administrative Officer

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor Degree of related major
 • 1+ years of experience in admin task
 • Able to use Microsoft Word Excel, PowerPoint and other skills are welcomed
 • Able to communicate in English and other language are welcomed

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22