ក្រុមហ៊ុន
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
អាជីវកម្ម
Telecommunications
អាស័យដ្ឋាន
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
ID-8176-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

IT Director ( Khmer / English / Chinese ). PP

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD: currently, we are looking for a candidate in the position IT Director ( Khmer / English / Chinese ). PP.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Oversee all technology development, operations, and support
 • Devise and establish IT policies and systems to support the implementation of strategies set by upper management and global IT
 • Analyze the business requirements of all departments to determine their technology needs
 • Purchase efficient and cost effective technological equipment, software, and services
 • Inspect the use of technological equipment, software, services to ensure functionality and efficiency
 • Identify the need for upgrades, configurations or new systems and report to upper management
 • Coordinate IT managers, supervise internal and external teams, an provide guidance
 • Control budget and report on expenditure
 • Assist in building relationships with vendors and creating cost-efficient contracts
 • Coordinate any global IT initiatives and implement them

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Khmer / English / Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proven 10+ year experience as the head of IT in a multi-national companies 
 • Experience in managing entire IT organization (application development, support, operations, infrastructure, project management office, and cybersecurity) 
 • Sound understanding of computer systems (hardware/software), networks etc. 
 • High integrity and not afraid to challenge the status-quo 
 • Experience in setting and managing information technology budget 
 • Excellent organizational and leadership skills 
 • Prior project management experience 
 • Outstanding communication abilities in English and Mandarin 
 • Ability to work in a fast paced environment with competing priorities 
 • International consulting firm experience highly desirable 
 • BSc/BA in computer science, engineering or relevant field; MSc/MA will be a plus 

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22