ក្រុមហ៊ុន
Zillennium
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Competitive
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
Apply to this position

IT General Support Specialist

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Understanding users’ technical issue and applying appropriate solutions
 • Providing quick maintenance on faulty desktop and portable computers
 • Installing and troubleshooting computer operating systems (Windows and macOS)
 • Ensuring business application up-to-date and having valid license
 • Installing and configuring network resources (printers, scanners, shared storage) for users
 • Supporting users to create and setup email accounts on computers and mobile devices
 • Compiling reports (task completion, daily to monthly reports) for supervisor and/or manager

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in Computer Science or related fields
 • At least one-year experience in technical support
 • Knowledgeable in computer operating system (Windows and macOS), business applications
 • Having experience with online service (Microsoft 365, Google Workspace)
 • Be able to work and communicate within teams
 • Possible to work under pressure and commit to the assigned jobs
 • Strong problem-solving skills

Contact: 061 858 838
Email: panharith.duy@zillennium.com
#11A, Street 335, Sangkat Boengkak 1, Khan Tuolkok, Phnom Penh, Cambodi

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 30 April 2022


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22