ក្រុមហ៊ុន
Maersk
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
VTrust Tower- 7th floor, No. Plot A, Street 169, Phum 12, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
LCM-8433-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
Business & Strategic Management
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
Apply to this position

Local Client Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Maersk: Currently, we are looking for a Local Client Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

Client Strategy & Planning:

 • Manage and develop the relationship with the sub-entity of the contractual customer in line with Maersk/global strategy
 • Develop local value proposition to be included on the global tender
 • Develop local business plan for increasing overall supply chain Share of Wallet and position of Logistic & Services products
 • Grow local presence across products with the sub-entity of the customer through new opportunities also through sub supplies
 • Define the local value proposition and work closely with local product organization to grow and deliver revenue growth supporting the local product P&L

Responsible for Customer Satisfaction:

 • Support the overall customer experience and support global value proposition

Deliver client profitability as per budget:

 • Ensure successful business onboarding and contract compliance

Customer Relationship:

 • Position Maersk toward the local influencers of the global tender success and towards local decision makers on country relevant products

កំរិតនៃការអប់រំ

Master's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

English, Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Master’s degree in relevant disciplines include (but are not limited to) business, supply chain, digital innovation, marketing, finance or similar
 • Work experience from internships and field-related part- or full-time work, in-between, during, before or after your studies
 • Passionate about an international career in global trade and dedicated to investing in your personal development
 • Alignment with our values
 • Track record of success in a high paced environment
 • Ambition and drive to excel together with others
 • An international mind-set and inclusive behavior
 • An excellent command of spoken and written English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 15 May 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22