ក្រុមហ៊ុន
The Body Shop
អាជីវកម្ម
Retail
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
CASA by Meridian, Orient Tower 2nd Floor, Unit A01 - 01 No. 1, Harvard Street Phnom Penh, 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
OAE-8768-0720
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
Administrative & Clerical
Human Resources
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

Office Administrator Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The Body Shop: Currently, we are looking for a reliable Office Administrator. They will undertake administrative tasks, ensuring the rest of the staff has adequate support to work efficiently.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Coordinate office activities and operations to secure efficiency and compliance to company policies
 • Manage agendas/travel arrangements/appointments etc. for the whole office
 • Manage phone calls and correspondence (e-mail, letters, packages etc.)
 • Support budgeting and bookkeeping procedures
 • Create and update records and databases with personnel, financial and other data
 • Track stocks of office supplies and place orders when necessary
 • Submit timely reports and prepare presentations/proposals as assigned
 • Assist colleagues whenever necessary
 • Able to abide by deadlines with strong sense of responsibility and manage a diverse range of assigned work

ចំនួនក្រុមការងារ

5-10

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • General Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1+

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English
Vietnamese (as an advantage)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Professional accountancy qualification or Degree in Accounting or Finance related disciplines.
 • From 1-2 years of experience in the related field
 • Meticulous, good analytical and problem-solving skills
 • Self-motivated and well organize
 • Good communication and interpersonal abilities
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Familiarity with office management procedures and basic accounting principles
 • Excellent knowledge of MS Office and office management software (ERP etc.)
 • Qualifications in secretarial studies will be an advantage
 • Diploma; BSc/BA in office administration or relevant field is preferred

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 30 August 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22